Encabezado_ArtistasYobras_centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_Centro
Flecha_Izq_Centro

linea_baja

Wolfgang TillmansWhite Jeans on white, 1991
Fotografia | C-print
30 x 40 cm.
WT.0003-
 Coincidint amb la fi de la seva estada de tres anys a Hamburg (1987-1990) i de la seva arribada a Londres per a cursar estudis en el Bournemouth and Poole College of Art entre el 1990 i 1992, Wolfgang Tillmans comença a familiaritzar-se amb el món de la moda a través de Matthew Collin i la possibilitat d’expressar els seus impulsos amb total llibertat a través de les pàgines de publicacions que, com The face o I-D, es dirigeixen a un públic exigent, àvid de novetats, desitjós de visions transgressores i esperançat amb tot tipus de propostes avantguardistes. Ara bé, més que un canvi en la seva producció el que experimenta l’obra de Tillmans a partir d’aquest moment és la solidificació de l’interès d’aquest artista per la creació de fotografies a mig camí entre la fotografia de moda i el reportatge documental. Un interès que, per bé que està present a la seva carrera des de finals de la dècada dels vuitanta, serà a través de les publicacions com trobarà la possibilitat de representar el món en el qual viu i congelar esdeveniments de la cultura contemporània com els quals traça la joventut a través del qual es coneix com la cultura de club, la música electrònica, la cultura del carrer, etc.

Influït per l’obra de Félix González-Torres i la seva capacitat per a transmetre a través d’un llenguatge pròxim al minimalisme una forta càrrega emocional, Tillmans sosté que el germen de qualsevol projecte es troba en aquelles coses que procedeixen del nostre entorn i s’emmagatzemen en el pensament. Partint d’aquesta premissa i de la convicció que a través de l’observació en primera persona dels petits i mínims moviments que es donen al nostre voltant s’accedeix a l’univers d’estímuls que genera tota l’obra, Tillmans es concentra en la realització d’obres que reflecteixen de manera explícita qüestions com el racisme, la xenofòbia, els drets dels homosexuals, la incidència i devastadors efectes de la sida o de la vida dels sense sostre. Una producció que, movent-se entre la creació d’íntimes i personals naturaleses mortes i el retrat d’amics o celebritats, començarà a mostrar per mitjà d’acurades construccions visuals caracteritzades per la combinació de fotografies procedents de la seva pròpia collita amb imatges o pàgines extretes de revistes.

Desplegant i mostrant la seva obra com si es tractés d’un puzle de paret format per peces de tota tipologia, mides diverses i imatges repetides a instal•lacions successives, allò que Tillmans aconsegueix amb les seves imatges a les seves instal•lacions no és simplement igualar el valor de la imatge fotogràfica i la procedent dels mitjans de comunicació de masses com les publicacions, sinó refusar la possible jerarquia que pot existir entre els diferents temes i subjectes que les seves imatges representen.

Per bé que Tillmans refusa qualsevol intent de descriure la seva obra sobre la base de la forta càrrega autobiogràfica que destil•la, el cert és que no són poques les imatges que, a primer cop d’ull, poden sorgir del seu entorn més immediat. Aquest és el cas de White jeans on white, una obra de principis de la dècada dels noranta de gran simplicitat visual, gran riquesa de lectures i caracteritzada per la presència d’uns pantalons blancs llençats sobre la porta d’un armari mig obert. Al marge del que es veu en aquesta imatge, el que la fa única i irrepetible és la seva capacitat per a transmetre el que succeeix a l’interior d’un espai a partir de la congelació d’un moment fugaç i els missatges que es poden incrustar sobre la pell d’una peça de roba.

 Frederic Montornès

 


Flecha_Top_Centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_CentroFlecha_Izq_Centro


linea_baja