Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Wolfgang Tillmans

 

Si haguéssim de definir l’obra de Wolfgang Tillmans en poques paraules diríem que és una persistent recopilació d’experiències destinada a explicar la història d’una vida caracteritzada per la visió de la quotidianitat a partir d’una estudiada, poètica i artificial configuració.

Nascut a Remscheid, Alemanya, el 1968 i considerat com un dels artistes de referència per als que es consideren com la irrenunciable matèria prima de la seva producció, Tillmans s’inicia en el món de l’art experimentant amb imatges fotocopiades, jugant amb les possibilitats de modificar-ne els continguts i reorganitzant el material visual que li ve donat en contraposició a les imatges que capta amb la seva càmera. Ara bé, si la tendència de Tillmans a experimentar amb la imatge és quelcom que neix durant la seva adolescència, no serà fins al seu trasllat d’Hamburg a Londres, cap a finals de la dècada dels vuitanta i posteriorment als seus estudis de fotografia en el Bournemouth and Poole College of Art and Design, entre 1990 i 1992, que aquesta afició derivarà en la construcció d’un llenguatge centrat en la plasmació d’una manera d’entendre la vida a partir de l’experimentació, l’alteració, la combinació i l’acumulació d’imatges procedents de la cultura visual de la qual tots som partícips.

Antic col·laborador de revistes com The Face, I+D, Interview o Butt, reporter privilegiat de la joventut britànica en les seus moments d’oci, creador d’un estil pròxim al pseudodocumentalisme i interessat a alterar la inflexibilitat de la realitat per mitjà de composicions visuals d’aparença espontània però d’estructura rigorosa, Tillmans abandona progressivament la representació de la realitat per a centrar-se cap a mitjan dècada dels noranta en les possibilitats de l’abstracció exposant el paper fotogràfic a diverses fonts de llum.

Frederic Montornès
 


Obres_Centre


 

 Frank Thiel  WT.0002WT.0003 

ArtisteAnterior_Centre      ArtisteSeguent_Centre